4 Mart 2015 Çarşamba

Dua ve zikir--son şekli!..

DUA VE ZİKİR

"DEVRELERİ YAKMAYIN"

Bu dualar; Gecede veya şuur altı rahatsızlıklarda veya büyücülerin saldırısından veya cin, ifrit ve şeytanların ibadet ve zikirden alıkoyma zamanları ve haricinde saldırılarına karşı bir sığınma duasıdır.
Bu duayı genelde sıkıntı anlarında ve harici olarak ta sabah ve akşam namazlarının akabinde 3-5-7-21-41 kadar okumakta fayda vardır. Okuyabileceklerin bunu okuması okumayı bilmeyenlerin nusha olarak yazılıp taşıtılması tavsiye olunur Allah Azze ve Celle okuyanı veya taşıyanı muhafaza eder.

“Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb”

“Allahümme innî es?elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn).”
“Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik”
“Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. “

“Lâ ilâhe illallâhül?azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il?azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül?Arş-il-kerîm)”

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey?in kadîr) “
“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül?azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!).”

Bismillahirrahmanirrahim
“Elem neşrah leke sadrek Ve vada'na 'anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa'na leke zikreke Feinne me'al'usri yüsren İnne me'al'usri yüsren Feiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab”


“Ya Aziz”(40 defa borç için)

“Ya Melik” (rızık)
“RIZIK DUASI “Tûlicü’Meyle fi’n-nehâri, ve tûlicü’n-nehâre fi’MeylI, ve tuhrfcü’l-hayye mlne’l-meyyiti ve tuhrlcü’l-meyylte mlne’l- hayyi, ve terzüku men teşâü bi gayri hisâb.” (Âı-i imrân. 3/27)

 “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” 

“La İlahe İllallahu’l-Azîmu’l-Halîmu, La İlahe İllallahu Rabbu’l-Arşi’l-Azîmu, La İlahe İllallahu Rabbu’s-Semavati ve Rabbu’l-Arşi’l-Kerîmu.”

“Bismillah vessalatu vesselâmu ala eşrefil mürselin seyyidina muhammed sav ve alihi ve sahbihi ecmain emma bad.”

Bismillahirrahmanirrahim. 

“Ya Allahür rakib ül hafiz ür rahim. Ya Allahül hayyül halimül azim-ürrauf ül kerim. Ya Allahül hayyül kayyümül kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!”
“Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr.”


"Tevhid duâsi.

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhiknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în. (55)


"Eûzu bi-kelimâtillâhi’t-tammâti min-ğadabihi veşerri ibadihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûn”

Bismillahirrahmanirrahim .
“RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7) “

Bismillahirrahmanirrahim.
“Euzu bivechillahil kerim vebi kelimetillahit tammetilleti la yucavizuhunne berrun vela facirun min şerri ma yenzilu mines-semai ve şerri ma ya’rucu fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha ve min fitenil leyli ven nehari ve min tevarikıl leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya rahman.”

 “Efe hasibtüm ennemâ halâknâküm abesen ve entüm iley- nâ lâ türcaun. Fe teâlâ’llâhü’l-mellkü’l-hakku, lâ İlâhe illâ hû. Rabbü’l-arşl’l-kerîm. Ve men yed’u maallâhi ilahen âhere lâ bur- hâne lehû blhî, fe innemâ hisâbühû inde rabbihî; innehû lâ yuf- lihu’l-kâfirûn….

“Bilsmillâhirrahmânirrahîm.
Meselü’l-cennetl’lletî vtilde’! miltekûn. Fîhâ enhârün min mâln gayri âsin, ve enhârun min…”(41defa)


Bismillahirrahmanirrahim.


“La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in”

“Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü”
“La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.”
- “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

- "Allahümme rahmeteke ercü fela tekilni ila nefsi tarfate'aynin ve aslih lî şeni küllehü lâ ilahe illa ente. " (Ebu Davud, Edeb, 101).

- “La ilahe illallahu’l-Azîmu’l-Halîm, La ilahe illallahu Rabbu’l-Arşi’l-azîm, La ilahe illallahu Rabbu’s-semavâti ve Rabbu’l-ardi ve Rabbu’l-Arşi’l-kerîm.”(Buharî, Daavat,27; Müslim, Daavat,
83).

 Günahların Affına Vesile Olacak Bir Salavât
(Allâhümme salli alâ Muhammedin fi'l-evvelîn ve salli alâ Muhammedin fi'1-âhırîn ve salli alâ Muhammedin fi'n-nebiyyîn ve salli alâ Muhammedin fi'l-mürselîn ve salli alâ Muhammedin fi'l- melei'l-a'lâ ilâ yevmi'd-dîn).
Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Allahümme Rabbe’nnasi müzhibe’l be’si işfi ente’şşafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.”

“Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).
“Festecebnâ lehu fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhu ehlehu ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn(âbidîne).”
“Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrahîm(ibrahîme).”
“Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).”


“EuzübillahimineşşeytanirracimBismillahirrahmanirrahim
Elhamdu lillahillezi halekas semavati vel arda ve cealez zulumati ven nur, sümmellezine keferu bi rabbihim ya’dilûn.( En’am Suresi 1. Ayet)Huvellezi halekakum min tînin summe kada ecela, ve ecelum musemmen indehu sümme entum temterûn. ( En’am Suresi 2. Ayet)Ve huvellahu fis semavati ve fil ard, ya’lemu sirrakum ve cehrakum ve ya’lemu ma teksibûn. “( En’am Suresi 3. Ayet)
(En’am Suresi1-2-3. Ayetler)Diyanet Meali :


 “Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!” (22)  
Yetmiş Melek,1000 Sabah okuyana Ecir Yazar 

"Allâhü, Allâhü, Rabbî lâ üsrikü bihî sey'â"   Üç veya yedi kere okununca stresten kurtari”
“Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.” (mü’minun,23/97-98)“Selamun kavlen min rabbin rahiym Allahümme ente rabbunnas melikinnas ilahin nas min serrin vesvasin hannas ellezi yuvesvisu fisudirinnas .Allahumme inni euzu bike min serril vesvasil hannas bihakki ismihel kuddusi rabbul melaiketi verruhi .”Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr.

Hasta iken su duâyi çok okur: 

Bismillahirrahmanirrahim.

“Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.” 

Bismillahirrahmanirrahim.

 “Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı. 

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir. 

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerini kaldırdın. 

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş 
kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, 
Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen Beni, bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! ‹’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rızk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden uzak kıl. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarımı setr eyle. Kabre girdiğim zemânda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kıyâmet ve hesâb gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerîf yolumdur. Allahü teâlânın Rahmân sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan her dürlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koydukları zemân, onların kötülüklerinden Rahîm sıfatın ile beni koru. Allahım! Sen birsin. şerîkin ve nazîrin yokdu
r.”


(Allah?ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver!) [İ. Ahmed]
(Allah?ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.) [Ebu Davud]
(Allah?ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai]
(Allah?ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et!) [Tirmizi]
(Allah?ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle!) [Bezzar]
(Allah?ım, beni çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!) [Tirmizi]
(Allah?ım, ilmimi arttır!) [Tirmizi]
(Allah?ım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım.) [Nesai]
(Allah?ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.) [Müslim]
(Allah?ım, bana hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!) [Müslim]
(Allah?ım, bana sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et!) [Taberani]
(Allah?ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum.) [Müslim]Hiç yorum yok:

Yorum Gönder